Jít na obsah

Poznáte present perfect (Predprítomný čas) v angličtine?

Perfect Tenses (Predminulé a predprítomné časy)
Podľa názoru mnohých anglicky hovoriacich ľudí, a to aj tých, pre ktorých je angličtina materinským jazykom, majú predminulé a predprítomné časy v angličtine ďaleko od dokonalosti, hoci sa označujú ako Perfect Tenses. Väčšine ľudí skôr spôsobujú poriadny bolehlav.
Ako sa present perfect používa?

hra tenis

Užitočný tip
Časové výrazy v Present Perfect

  • Používa sa s konkrétnym rokom alebo obdobím v minulosti > since 2002 / since I was a child
  • V súvislosti s konkrétnym počtom rokov > for twenty years
  • V spojitosti s výrazmi ever a yet v otázkach a záporných vetách > Have you ever / hasn’t been yet
  • V spojitosti s already a never medzi výrazmi have/has a slovesom > has already finished / have just been
  • Vo vetách s before, since, for, already, many times, so far, yet na konci vety alebo otázok > Have you been there before?

Present perfect simple (Predprítomý čas jednoduchý) sa používa na:
Opis akcií, ktoré sa vyskytli v minulosti, ale stále sú relevantné pre súčasnosť.

  1. Rani has broken her arm. Rani si zlomila ruku. (Zlomila si ruku v minulosti, a preto ňou nemôže dnes hýbať.)

Opis skutočnosti, ktorá sa začala v minulosti, ale stále sa koná pravidelným alebo obvyklým spôsobom (podobne ako present simple).

  1. The girls have played tennis at the club since 2005. Dievčatá hrávajú tenis v klube od roku 2005. (V danom klube začali hrať v roku 2005 a stále tam hrajú dodnes. To však neznamená, že hrajú tenis práve v tejto chvíli.)

Opis činnosti, ktoré sa v minulosti niekoľkokrát opakovali.

  1. I‘ve already made several calls. Už som volal niekoľkokrát. (Doteraz som tak učinil)

Konkrétny čas v minulosti nie je dôležitý, len skutočnosť, že sa tak stalo.

dívka v kavárně
Typická veta v Present Perfect
Ak chcete vytvoriť typickú vetu v present perfect, vyberte si podmet (osobu alebo vec, ktorá vykonala danú činnosť), pridajte pomocné (alebo prídavné) sloveso: has alebo have + the V3 (past participle), t.j. minulé príčastie slovesa a potom doplňte zvyšok vety.

Podmet have/has + Sloveso vo forme (V3)
(minulé príčastie)
Zvyšok vety
I / You / We / They have met him before
He / She / It has lived here for three years


Existuje veľa spôsobov, ako využiť present perfect. Ak budete dôsledne precvičovať angličtinu, bude to pre vás ľahké.